Neye İnanıyoruz?

22 Kasım 2019

Neye İnanıyoruz?

Balıkesir Kilisesi Olarak Neye İnanıyoruz:

 • Kutsal Kitap’a göre insanlar, Tanrı ile yakın bir ilişki içinde olmak için yaratılmışlardır.
 • Her insan günaha düşmüş ve günahkar olarak kendi yolunda yürümektedir.
 • İsa Mesih insan olarak günahsız bir yaşam sürdü ve günahlarımızın bedeli için Yüce Tanrı’nın isteği üzerine çarmıhta kendisini feda etti; öldü ve dirildi. Şimdi ruhsal Krallığını kurmaktadır.
 • Kurtuluş sadece Tanrı’nın karşılıksız iyiliği ile, lütufla gelir. İnsani çabalarla kimse kurtulamaz.
 • Kişi, Mesih İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul etmeli ve günah yolundan dönmelidir.
 • Kutsal Ruh, imanlıları kişisel olgunlaşma ve kiliseye hizmet etme konusunda donatır.
 • Kilise, Mesih’in inanlılarının topluluğudur. İsa Mesih’in karakterini gösterebilmek üzere insanlara el uzatarak (yardım ederek), Mesih’in bağışlama Müjde’sini paylaşarak Tanrı’yı onurlandırır. Kutsal Ruh’un esinlediği Kutsal Kitap’ın tümünü öğrenir ve öğretir. Kilise bunun için çağrılmıştır.
 • Kilise samimi ve seven bir topluluk, bir cemaat olmalıdır. Dua üzerine inşa edilmiş ve Kutsal Ruh tarafından Rabbin önünde sadık olarak yaşamak üzere donatılmıştır.
 • Kilise Rab İsa Mesih’in gelişini umutla bekleyen, sonsuzluğa yönelik yaşayan bir topluluktur.
 • Tarihi İznik İman İkrarı (İ.S. 325), İznik’te toplanan kilise liderlerinin oluşturduğu konseyde hazırlandı. Kutsal Kitap’ın içeriğini özetleyen ve o zamandan bugüne tüm Mesih İnanlısı mezheplerin kabul ettiği bir inanç bildirgesidir.

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap, [Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere] Tevrat, Mezmurlar [Zebur], Peygamberlerin Yazıları ile İncil’den ibarettir ve tümüyle Tanrı’nın esinidir. Bu nedenle inanç, ibadet ve uygulamayla ilgili her konuda güvenilir ve tek yetkili kaynak olduğuna inanıyoruz.
(1. Selanikliler 2:13, 2. Timoteos 3:16-17, 2. Petrus 1:19-21, Luka 24:27+44)

Tanrı

Tek bir TANRI’nın var olduğuna inanıyoruz! O, özünde tektir ama tekliğinde kendini

 • Baba: [görünmez Öz],
 • Oğul: [Tanrısal Söz] ve
 • Kutsal Ruh: [Tanrısal Güç]
  olarak açıklamıştır.
  (Yeşaya 43:10-11, Matta 28:19, Luka 3:22, 2. Korintliler 13:14, 1. Timoteos 2:5)

Tanrı evreni var eden, koruyan ve devam ettiren yüce Yaratan’dır.

Tanrı Sevgidir (1. Yuhanna 4:8+16) ; bu nedenle kendi varlığını açıklar ve İnsanları sonsuz mutluluğa kavuştururken veya yargılarken mutlak kudretine ve sonsuz kayrasına göre adil davranır. (1. Timoteos 2:5, 2. Korintliler 13:14)

Baba

Tüm gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcısı olan, kutsallıkta, sevgide, yargıda yetkin olan, Oğul ve Kutsal Ruh’la bir olan ve gücü herşeye yeten Baba Tanrı’ya inanıyoruz.
(Yaratılış 1:1, Yeşaya 5:16, Yeşaya 6:3, Matta 11:25, Yuhanna 6:57, Yuhanna 8:42, Yuhanna 14:16-17, Yuhanna 16:28, 1. Yuhanna 4:16)

Oğul (İsa Mesih)

İsa Mesih Tanrı’nın ezeli-ebedi Sözü (Kelâm)’dür.

Bu Söz, beden alıp dünyamıza bir insan olarak gelmiştir. İsa Mesih’in Tanrı Oğlu olduğuna, bakire Meryem’den doğduğuna, gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğuna inanıyoruz. (Yuhanna 1:2, Yuhanna 1:14, Luka 1:35)

Bu doğrultuda Tanrı’nın Oğlu ünvânı verilen İsa Mesih, insanların günahlarını bağışlatıcı kurban olarak çarmıhta ölmüş, üçüncü gün ölümü ve Şeytan’ı yenerek dirilmiştir. Bu kurban, insanı günahın gücünden ve suçundan arındıracak güçtedir. Ahiretteki ebedi azaptan kurtarabilecek tek yoldur. Bütün insanları sonsuza dek kurtarmak için tümüyle gerekli ve yeterli olduğuna inanıyoruz. (Yuhanna 1:1, 1:12-14, Romalılar 5:18, İbraniler 5:9-10)

Rab İsa Mesih’in Kutsal Yazılar uyarınca tüm insanlığın günahları uğruna temsilen ve vekaleten bir kurban olarak çarmıhta öldüğüne inanıyoruz. O’nun gerçek ve bedensel bir şekilde ölümden dirildiğine, böylece bizi günahlarımızdan akladığına inanıyoruz. Tek kurtuluş yolu, günahlardan tövbe ederek İsa Mesih’e ve O’nun gerçekleştirdiği kurtuluşa iman etmek olduğuna inanıyoruz. (1. Korintliler 15:3-4, 1. Petrus 2:24, Efesliler 1:7, Romalılar 4:25, Elçilerin İşleri 4:12)

Rab İsa Mesih’in gökyüzüne yükseldiğine, bütün güç ve yetkinin üzerinde yücelmiş olduğuna, Tanrı’nın sağ yanında Yüce Kahinimiz ve Aracımız olarak görev yaptığına inanıyoruz. (Elçilerin İşleri 1:9-10, Efesliler 1:20-21, İbraniler 4:14, İbraniler 7:25, 1.Yuhanna 2:1)

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un sonsuza dek kilise ile birlikte olduğuna, kiliseyi bütün gerçekte eğittiğine ve yönlendirdiğine inanıyoruz. Kutsal Ruh kilisenin ortak yararı için çeşitli armağanlar verir, imanlıları kiliseye ve yeryüzüne hizmet etmek amacıyla donatarak yönlendirir. (Romalılar 12:6-8, 1. Korintliler 12:4-11, Efesliler 4:11-12)

Kutsal Ruh’un sonsuza dek Kilise [İnanlılar Topluluğu] ile birlikte olduğuna, kiliseyi tüm gerçekte eğittiğine ve yönlendirdiğine inanıyoruz. (Yuhanna 14:26, 16:13)

Kutsal Ruh kilisenin ortak yararı için çeşitli armağanlar verir; inanlıları kiliseye ve yeryüzüne hizmet etmek amacıyla donatarak yönlendirir.
(Romalılar 12:6-8, 1.Korintliler 12:4-11, Efesliler 4:11-12)

İsa Mesih’e iman eden herkes, Kutsal Ruh’u karşılıksız olarak alır. Kutsal Ruh inanlıların, içinde yaşayarak, inanlıyı içten değiştirerek MESİH’e benzer bir hale getirmek için çalışır, sonsuz yaşam güvencesi verir ve tanıklıkta bulunmak üzere doğaüstü bir şekilde güçlendirir.

Kutsal Ruh ayrıca insanlara günah, doğruluk ve gelecek yargı konularında suçluluklarını gösterir. (Yuhanna 14:26, 16:7+13, Elçilerin İşleri 10:19-20, 1. Korintliler 3:16, 2. Korintliler 1:22, Galatyalılar 5:22-25, Elçilerin İşleri 1:8, Yuhanna 16:8-11)

İnsanın Günahlı Durumu

İnsanların, Tanrı’nın benzeyişinde yaratıldığına, ancak günah işlediğine, böylece bedensel ve ruhsal bir ölümle Tanrı’dan koparak uzaklaştığına inanıyoruz. Bütün insanların bu yüzden günahlı bir doğa ile dünyaya geldiklerine, düşünce, söz ve eylemlerinde günahlı olduklarına inanıyoruz (Yaratılış 1:26-27, Romalılar 3:23, Romalılar 5:14)

Kurtuluş

İnsanın sonsuz kurtuluşu, yalnızca Tanrı’nın İsa Mesih’te sunduğu kurtuluş armağanına iman etmekle gerçekleşir.

Günahlı durumunu anlayıp tamamen çaresiz durumda olduğunu kavrayan insan, içten bir pişmanlıkla tövbe edip Mesih’e İman etmekle kurtulabilir. Günaha sırt çevirip kendi iyi işlerine dayanmadan, ancak ve ancak çarmıha gerilmiş ve ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’e İman ederek TANRI’nın kayrasıyla aklanır, Kutsal RUH’tan doğar ve Tanrı’nın çocuğu olur! Günahlı insanın TANRI’yı tanımak, O’nunla barışarak günahlarından arınmak ve sonsuz kurtuluşa kavuşmak için bundan başka bir çaresi yoktur! İnanlı kurtulmuş olmasının sonucu olarak, RAB’bin önceden hazırladığı ve O’nu hoşnut eden iyi işlerin yolunda yürür. (Yuhanna 1:12; 3:3-5, 14.6, Titus 3:5, Elçilerin İşleri 2:38, 4:12, Efesliler 2:8-10)

Buna göre, günahlarından içten bir pişmanlıkla tövbe eden, müjdeye inanarak Rab İsa Mesih’i iman yoluyla kabul eden her insan, Kutsal Ruh’tan doğar ve Tanrı’nın çocuğu olur. Gerçek Mesih imanlıların kurtuluşu asla kaybolmaz. (Yuhanna 5:24, 6:37-39, 10:27-29, Romalılar 8:28-39, Efesliler 4:30) (Yuhanna 3:3-5, Titus 3:5, Elçilerin İşleri 2:38, Romalılar 8:16)

Mesih’in İkinci Gelişi

Rab İsa Mesih’in kişisel ve bedensel bir şekilde kendi kutsallarını almak için gökyüzünden yakında geleceğine inanıyoruz (Matta 24:30-31, 1.Selanikliler 4:13-18)

Topluluğunu kendi yanına alıp götürmek, gözle görülür bir biçimde öz insansal bedeniyle yeryüzüne kudret ve görkemle dünyayı yargılamak ve egemenliğini kurmak için tekrar gelecektir. (Yuhanna 14:2-3, Elçilerin İşleri 1:11, Matta 25:31)

Yargı ve Sonsuzluk

Bütün insanların ölümden dirileceğine, İsa Mesih’e iman ederek kurtulmuş olanların sonsuz yaşama kavuşacağına, iman etmeyenlerin ise sonsuz yargıya mahkum olacağına inanıyoruz.
(Yuhanna 5:28-29, Matta 25:46, Vahiy 20:11-15)

Kilise

Mesih’ in bedeni olan tek ve evrensel bir kiliseye inanıyoruz. Kilise bir bina değildir; İsa Mesih’e iman eden insanlar topluluğudur. Kilisenin seçilmiş bir soy, kralın rahipleri, kutsal bir ulus ve TANRI’ nın öz halkı olduğuna inanıyoruz.

Kilise, Mesih İsa’nın köşe taşı olduğu elçiler ve peygamberlerden oluşan bir temel üzerine bina edilmektedir. Kilise tek bir ümit, tek bir beden, tek bir RUH ve tek bir vaftizle birleşmiştir. Kilisenin başı Mesih’tir, kilise O’na bağlıdır ve O’nun sözünü dinler. Tanrı farklı yerlerdeki İnanlıları kendi yetkisini, kişiliğini, yaşamım ve gücünü yerel kiliseler oluşturarak görsel bir şekilde insanların yaşamına ulaştırmak amacıyla birleşmeye çağırmıştır. (1. Korintliler 1:2, Efesliler 1:22-23, 2:19-22, 4:4-6, 5:22-32, 1. Petrus 2:5-10)

5 Sola

 1. Sola scriptura (Sadece ve yalnızca Kutsal Kitap)
 2. Soli Deo gloria (Sadece ve yalnızca Tanrı’nın görkemi)
 3. Solus Christus (Sadece ve yalnızca Mesih’in işi ile kurtuluş)
 4. Sola gratia (Sadece ve yalnızca lütufla kurtuluş)
 5. Sola fide (Sadece ve yalnızca iman ile aklanma)